Regulamin Grupa dla bliskich – Family Connections (DBT)

Regulamin i warunki uczestnictwa w Grupie dla bliskich – Family Connections (DBT)

Informacje ogólne:

 1. Organizatorem Programu „Grupa dla bliskich – Family Connections (DBT)” jest Instytut Terapii Poznawczo-Behawioralnej Natalia Liszewska z siedzibą w: 51-361 Wilczyce, ul. Liliowa 3, NIP: 885 157 30 36, zwany dalej Organizatorem.
 2. Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się, że:
  – Programem nazywany jest cykl spotkań: Grupa dla bliskich – Family Connections (DBT)
  – Uczestnikiem nazywana jest osoba fizyczna biorąca udział w Programie.

Warunki uczestnictwa w Programie:

 1. Wypełnienie zgłoszenia oraz pozytywna decyzja o zakwalifikowaniu się do Programu otrzymana po przeprowadzeniu konsultacji wstępnej z jedną z osób prowadzących.
 2. Program przeznaczony jest dla osób pełnoletnich.
 3. Program nie jest terapią indywidualną ani grupową.
 4. Udział w Programie jest bezpłatny.
 5. Program obejmuje 8 spotkań trwających od 1,5 do 2 godzin, w terminach przedstawionych w ofercie Programu.

Dbanie o bezpieczeństwo członków grupy i poufność: 

 1. Uczestnik jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o pozostałych Uczestnikach.
 2. Nie jest dozwolone utrwalanie w jakiejkolwiek formie przebiegu spotkań oraz korzystanie z dyktafonu lub innych urządzeń rejestrujących wideo, obraz lub dźwięk (w tym również oprogramowania rejestrującego przebieg spotkań online).
 3. Nie jest dozwolone kopiowanie, udostępnianie i wykorzystanie w jakiekolwiek formie materiałów, ćwiczeń wykorzystanych w Programie jak również informacji zwrotnych umieszczanych przez innych Użytkowników.

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych uczestników jest Organizator. 
 2. Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach: przeprowadzenie Programu, realizacja obowiązków podatkowo-księgowych, obrona, dochodzenie lub ustalenie roszczeń związanych z przeprowadzeniem Programu, identyfikacja Uczestników. 
 3. Odbiorcami danych osobowych są: urzędy skarbowe, biuro rachunkowe, kancelaria prawna, trenerki, oraz dostawcy oprogramowania wykorzystywanego w prowadzonej działalności.
 4. Dane osobowe Uczestnika są przechowywane w bazie Organizatora przez cały czas prowadzenia działalności gospodarczej w celu zapewnienia sobie możliwości identyfikacji klienta powracającego, czemu jednak Uczestnik treningu może się sprzeciwić, domagając się usunięcia swoich danych z bazy Organizatora. Jeżeli sprzeciw taki zostanie złożony przed upływem terminu przedawnienia roszczeń z zawartej umowy, Organizator będzie miał nadrzędny interes w przechowywaniu danych Uczestnika do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń. Dokumentacja księgowa zawierające dane osobowe Uczestnika jest przechowywana przez okres wymagany przez przepisy prawa.
 5. Uprawnienia Uczestnika związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do żądania od Organizatora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Inne zasady:

 1. Udział w Programie oznacza zgodę na pozostałe zasady jakie zostaną przedstawione przez osoby prowadzące i wypracowane przez grupę na pierwszym spotkaniu.
 2. Uczestnik, który narusza powszechnie obowiązujące normy prawne, w szczególności dopuszcza się czynów uchybiających godności bądź zachowań nieetycznych lub dopuszcza się naruszenia praw autorskich osób trzecich, zostaje skreślony z listy uczestników. 
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzących, terminu spotkań i formy ich prowadzenia, w sytuacji wystąpienia czynników niezależnych od Organizatora uniemożliwiających realizację Programu w zawartych w ofercie warunkach. W szczególności dotyczy to koniecznych zmian wynikających z aktualnej sytuacji epidemiologicznej lub nagłej niedostępności prowadzących. Organizator zobowiązuje się do każdorazowego poinformowania Uczestnika o zaistniałej zmianie oraz wskazania okoliczności, z których wynika wprowadzenie danej zmiany.  
 4. Program zostanie uruchomiony jeśli zapisze się co najmniej 6 osób.
 5. W sytuacji gdy na spotkaniu pojawi się mniej niż 3 osoby, spotkanie nie zostanie przeprowadzone.
 6. Regulamin obowiązuje od 25.08.2023. 

Copyright © 2021-2023 ITPB Sp. z o.o.
Szkolenia napędza platforma Pubigo