Roczny Kurs Interwencji Kryzysowej 2024/2025

Roczny Kurs Interwencji Kryzysowej 2024/2025Skąd pomysł?


Pomysł na Roczny Kurs Interwencji Kryzysowej w formie stacjonarnej powstał z tęsknoty za realnym kontaktem z drugim człowiekiem, za zjazdami pełnymi wspierających relacji, integracją uczestników/czek i prowadzących. Wierzę, że wiosną/latem będziemy mogły/li wyjść w przerwie na lunch, na spacer do parku obok, kto wie, może nawet wspólnie będziemy praktykować na łonie natury (te wszystkie marzenia udało nam się zrealizować w poprzednich edycjach ;). Jeżeli ta idea jest Ci bliska i jesteś gotowy/a na pełne praktyki szkolenie czerpiące z nurtów: klasycznej terapii poznawczo-behawioralnej w tym 3 fali CBT i terapii humanistycznej, zapraszam Cię do dołączenia do kursu.

dr Natalia LiszewskaZapraszamy do uczestnictwa w rocznym kursie IK. Oferujemy nową jakość kształcenia w obszarze Interwencji Kryzysowej. Techniki i metody pracy czerpiemy z koncepcji poznawczo-behawioralnych w tym III fali, natomiast autentyczność, akceptację i uważność na zasoby klienta z podejścia humanistycznego. Jeżeli chcesz nabyć umiejętności pracy z osobą w kryzysie w oparciu o koncepcje ACT, podejście oparte na współczuciu oraz współczesne koncepcje pracy z traumą, to ten kurs jest dla Ciebie.

Dlaczego powstał ten kurs?

Ten kurs odzwierciedla nasze wartości, chcemy, aby coraz więcej osób miało dostęp do szerokiej grupy dobrze wyszkolonych profesjonalistów udzielających skutecznego wsparcia w kryzysie. Jako osoby mocno ulokowane w obszarze praktyki ale także wykładowcy/wykładowczynie zauważyliśmy/łyśmy, że obszar IK często bywa zaniedbany w ramach klasycznych form edukacji typu: studiach mgr lub Szkół Psychoterapii, z powodu braku godzin dydaktycznych.

Dlaczego warto rozpocząć właśnie ten kurs Interwencji Kryzysowej?

 • zapewnia on kompleksowe poznanie metod pracy w obszarze Interwencji Kryzysowej;
 • znaczna część kursu jest realizowana w formie praktycznych ćwiczeń – jest przewidziany czas na dogłębne poznanie metod i technik pracy z osobami w kryzysie;
 • kluczowa jest dla nas praktyka oraz bezpośrednie doświadczanie danych technik przez uczestników kursu; zdajemy sobie sprawę, że każdy/a psycholog/żka, bez względu na miejsce i charakter pracy, spotka na swojej drodze zawodowej osobę w kryzysie;
 • z dużą uważnością integrujemy metody stosowane we współczesnych modelach pracy z osobami w kryzysie. W ramach kursu można zdobyć narzędzia do pracy z szeroką grupą osób korzystających z wsparcia w kryzysie;
 • ważna jest dla nas autentyczność, współpraca, otwartość. W ramach kursu oferujemy sesje case study, mentoringowe oraz pracę w oparciu o metodę Self-practice/Self-reflection;
 • każda z os. prowadzących posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami w kryzysie, często pracują w roli wykładowców akademickich z zakresu IK;
 • wzrosną Twoje szanse na rynku pracy. Kurs jest pożądany wśród takich pracodawców jak: szpitale, ośrodki interwencji, fundacje, poradnie, szkoły, OPS.
 • z doświadczenia wiemy, że nieprzecenionym atutem kursu stacjonarnego jest tworzenie wspierającej wspólnoty, relacje i znajomości na lata, wspólne projekty, propozycje pracy, wymiana doświadczeń, przerwy i spacery w parku 🙂

Dla kogo jest ten kurs?

Na kurs zapraszamy osoby pracujące w obszarze pomocy psychologicznej, psychoterapeutów/ki, psychologów/żki, studentów/ki V roku psychologii oraz innych/e specjalistów/ki pracujących/e z osobami w kryzysie.

Jaki jest program?

W ramach kursu realizowane są cztery formy zajęć, łącznie 220 godzin.

Moduły merytoryczne

 • Ciało, umysł, emocje, zachowanie, relacje – holistyczne spojrzenie na pracę z osobą w kryzysie.
 • Techniki i strategie pracy w Interwencji Kryzysowej.
 • Współczesne modele pracy w oparciu o krótkoterminowe programy pomocy Low Intensity Intervention – rekomendowane przez WHO.
 • Interwencje psychologiczne oraz formalno-organizacyjne w kryzysie przemocy.
 • Kryzys związany z przemocą w obszarze seksualności.
 • Wsparcie osób w żałobie.
 • Wsparcie klienta w kryzysie utraty zdrowia.
 • Praca z osobą w kryzysie suicydalnym.
 • Praca z klientem po doświadczeniu traumy.
 • Dziecko w sytuacji kryzysu.
 • Wsparcie klienta w kryzysie związanym z uzależnieniem behawioralnym lub od substancji psychoaktywnych.
 • Wsparcia w kryzysie osób ze społeczności LGBTQ+

Praca w oparciu o Program Self-Practice / Self-Reflection

Praktykowanie strategii terapeutycznych przez uczestnika kursu w celu zwiększenia indywidualnych kompetencji w pracy z klientem. Ważnym elementem jest refleksja nad indywidualnymi doświadczeniami w trakcie określonej formy pracy własnej. Założeniem programu jest doświadczanie na własnym materiale technik terapeutycznych realizowanych w ramach określonego podejścia.

Mentoring

W odpowiedzi na zgłaszane przez uczestników potrzeby, w ramach danego warsztatu mogą zostać przeprowadzone sesje mentoringowo-wspierające przeprowadzone w oparciu o wniesione przez uczestników trudności, pytania, wątpliwości związane z pracą z określonym kilentem/ką.

Praca własna / Nagrania / Webinary

Praca własna w formie realizacji kart pracy oraz zapoznania się z materiałami, nagraniami poszerzającymi treści prezentowane podczas zjazdów z osobami prowadzącymi.

Informacje Organizacyjne

Gdzie?
Wrocław ul. Parkowa 42/1

W sytuacjach od nas niezależnych forma spotkań może zmienić się na online.

Kiedy?
Październik 2024 – Czerwiec 2025.

Planowanych jest 9 zjazdów weekendowych (sobota -niedziela). 1-2 zjazdy mogą odbyć się w innych dniach (piątek-sobota).

Harmonogram zjazdów:

Dokładny harmonogram zjazdów zostanie podany na przełomie sierpnia i września 2024.

Zastrzegamy prawo do zmiany terminu spotkań i formy ich prowadzenia (online / system hybrydowy), w sytuacji wystąpienia czynników niezależnych od nas, uniemożliwiających realizację Kursu w powyższych terminach. W szczególności dotyczy to nagłej niedostępności prowadzących.

Koszt?
5 400 zł (zawiera podatek VAT 23%)

Ilość miejsc?
Maksymalnie 16 osób.

Jak się zapisać?

1. Wypełnij formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj:

Formularz zgłoszeniowy

2. Poczekaj na e-mail z decyzją o zakwalifikowaniu. Informację zwrotną otrzymasz w ciągu 7 dni.

Decyzja o zakwalifikowaniu na kurs jest uzależniona od kolejności zgłoszeń oraz od merytorycznej oceny informacji przedstawionych w formularzu zgłoszeniowym.

Płatności:
Pierwsza wpłata: 500 zł – płatna w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu się. W przypadku rezygnacji opłata nie jest zwracana.
Pozostała kwota: 4 900 zł – płatna w ratach w trakcie trwania kursu (4 lub 8 rat).

Jeżeli warunki płatności stoją na drodze do wzięcia udziału w kursie, napisz do nas – wspólnie poszukamy rozwiązania.

Podana powyżej kwoty to kwoty brutto zawierające podatek VAT w wysokości 23%. Jeżeli Twój udział będzie finansowany ze środków publicznych, cena kursu może być zwolniona z podatku VAT i wyniesie: 4 390,24 zł.
Podstawa prawna: art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. c ustawy z dnia 11.03. 2004 o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) lub § 13 ust. 1 pkt. 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 04.04.2011 r. (Dz. U. Nr 73, poz. 392).

Czy uczestnicy otrzymają certyfikat?
Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie ukończenia kursu zawierające szczegółowy wykaz treści programowych i godzin.

Regulamin kursu:
Pobierz regulamin

Masz pytania?
Napisz: rozwojowo@itpb.pl lub zadzwoń: 511-322-117

Szczegółowy program

Ciało, umysł, emocje, zachowanie, relacje – holistyczne spojrzenie na pracę z osobą w kryzysie:

 • Wprowadzenie do Interwencji Kryzysowej.
 • Wielowymiarowe funkcjonowanie osoby w kryzysie – sfera emocjonalna, poznawcza, behawioralna, społeczna.
 • Ocena kryzysu, narzędzia diagnostyczne – Jakie? Kiedy? W jakim celu?
 • Techniki poznawcze, behawioralne, oparte na relacji i uważności w pracy z osobą doświadczającą kryzysu.
 • Umiejętności prowadzenia Interwencji Kryzysowej w modelu ACT.

Techniki i strategie pracy w Interwencji Kryzysowej

 • Zapoznanie z metodą self-practice/self-reflection. Lepsze zrozumienie używanych metod poprzez praktykowanie na sobie.
 • Ja jako osoba wspierająca osoby w kryzysie – własne przekonania, strategie, zasoby i obszary do doskonalenia.
 • Wzmacnianie elastyczności w dobrze metod w interwencji kryzysowej
 • Self-compassion – życzliwe współczucie względem siebie, jako niezbędna umiejętność zarówno w praktyce własnej, jak i u klientów.

Współczesne modele pracy w oparciu o krótkoterminowe programy pomocy Low Intensity Intervention – rekomendowane przez WHO

 • Podstawowe założenia programów opartych na Low intensity Intervention.
 • Pierwsza pomoc psychologiczna.
 • Umiejętności programu “Problem management Plus”.
 • Strategie programu “Doing what matters in time of stress”.

Interwencje psychologiczne oraz formalno-organizacyjne w kryzysie przemocy

 • Podstawowe założenia dotyczące mechanizmów przemocy.
 • Techniki i metody pracy z osobą doświadczającą przemocy ukierunkowane na wzrost sprawczości i niezależności.
 • Podstawowe założenie dotyczące poznawczo-behawioralnego modelu pracy z osobą po doświadczeniach przemocy (CTT-BW).
 • Prawno-organizacyjny aspekt pomocy osobom doświadczającym przemocy.

Kryzys związany z przemocą w obszarze seksualności

 • Pomoc psychologiczna w obszarach związanych z seksualnością człowieka.
 • Wsparcie osób po doświadczeniu napaści seksualnej.
 • Interwencje w sytuacji przemocy seksualnej względem dzieci.

Wsparcia w kryzysie osób ze społeczności LGBTQ+

 • Podstawy pomocy psychologicznej – otwartość, transparentność, równoważność w różnorodności, język.
 • Wsparcie osób LGBT+ w sytuacji przemocy, dyskryminacji.
 • Coming out – Jak wspierać w ważnych chwilach?

Interwencja Kryzysowa w kryzysie zagrożenia życia – samobójstwa

 • Ocena zagrożenia suicydalnego oraz odpowiadające im strategie działania – perspektywa psychologiczna i organizacyjno-formalna.
 • Budowanie relacji z osobą doświadczającą kryzysu zagrożenia życia.
 • Praca poznawcza oraz behawioralna z osobą doświadczającą myśli rezygnacyjnych.
 • Strategie i techniki pracy z osobą w oparciu o elementy międzynarodowych modeli: STORM (Skills-based Training On Risk Management) oraz Terapię Pacjenta z ryzykiem samobójczym (Jobes)
 • Praca w oparciu o model Problem Solving z osobą w sytuacji kryzysu.

Wsparcie osób w kryzysie żałoby

 • Specyfika przeżywania kryzysu utraty śmierci bliskiej osoby.
 • Modele pracy z osobą przeżywającą kryzys utraty: Model Czterech Zadań, Model Podwójnego Procesu.
 • Praca w ujęciu koncepcji akceptacji i zaangażowania oraz self-compassion.
 • Umiejętności budowania relacji z osobą przeżywającą kryzys utraty.
 • Integratywna poznawczo-behawioralna terapia kompleksowej żałoby (CG-CBT).

Kryzys utraty zdrowia

 • Kryzys utraty zdrowia jako doświadczenie traumatyczne.
 • Utrata zdrowia w kontekście choroby onkologicznej.
 • Choroba w rodzinie w ujęciu systemowym.
 • Pomocnicza terapia psychologiczna (PTP) w pracy z osobą doświadczającą kryzysu utraty zdrowia w ujęciu poznawczo-behawioralnym.

Praca z osobą po doświadczeniu traumy

 • Strategie wsparcia w ujęciu koncepcji poliwagalnej.
 • Modele pracy z osobą po doświadczeniach traumy w ujęciu koncepcji Akceptacji i Zaangażowania.
 • Techniki pracy z ciałem – focusing.

Wsparcie osób w kryzysie uzależniania

 • Podstawowe założenia pracy interwencyjnej z osobą uzależnioną/nadużywającą substancji.
 • Jak dopasować odpowiednią formę pomocy do potrzeb klienta?
 • Bezpieczeństwo jako podstawowa wartość IK i jej praktyczny wymiar w pracy w obszarze uzależnień.

Dziecko w sytuacji kryzysu

 • Wsparcie dziecka w sytuacji rozwodu rodziców.
 • Wsparcie dziecka po doświadczeniach przemocy.
 • Praca z dzieckiem przeżywającym żałobę.
 • Kryzys utraty zdrowia w pracy z dzieckiem.

Kolejność zjazdów zostanie przedstawiona przed pierwszym spotkaniem

Trenerki i Trenerzy:

dr Natalia Liszewska – jestem certyfikowaną superwizorką i psychoterapeutką terapii poznawczo-behawioralnej, interwentką kryzysową. Wraz z grupą psychoterapeutów/ek tworzę Instytut Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Pracuję jako wykładowczyni w Katedrze Zdrowia i Psychologii Klinicznej Uniwersytetu SWPS. Mój obszar pracy dydaktycznej dotyczy Interwencji Kryzysowej w pracy z osobami w kryzysie żałoby, przemocy i choroby. W swojej pracy korzystam z wielu podejść, łączę terapię poznawczo-behawioralną z nurtem systemowym, bliskie są mi podejścia Trzeciej Fali CBT, fascynuje mnie ACT i Self-Compassion. Dodatkowo ukończyłam Kurs Przeciwdziałania Przemocy, Kurs Psychoterapii Zaburzeń Seksualnych oraz Terapii EMDR. W pracy z drugim człowiekiem ważna jest dla mnie autentyczność, akceptacja, relacja, skuteczne metody i poczucie humoru.

dr Konrad Ambroziak – Konrad Ambroziak jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie filozofii, terapeutą poznawczo-behawioralnym, superwizorem terapii poznawczo-behawioralnej, terapeutą motywującym, superwizorem i trenerem Dialogu Motywującego, terapeutą ACT, członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej i Polskiego Towarzystwa Dialogu Motywującego oraz Stowarzyszenia ACBS Polska.
Prezes fundacji Psycho-Edukacja. Współautor książek „Depresja nastolatków. Jak ją rozpoznać, zrozumieć i pokonać?”, “Nastolatek a depresja. Praktyczny poradnik dla rodziców i młodzieży” oraz artykułów dotyczących terapii poznawczo-behawioralnej oraz problemów etycznych i społecznych.
Pracował m.in. w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Obecnie zafascynowany III falą terapii behawioralnych, filozofią starożytną Grecji i buddyzmem.

dr Agata Kołodziejczyk – doktor nauk medycznych, psycholożka, psychoonkolożka, certyfikowana terapeutka poznawczo-behawioralna (nr 1356). Od 2016 roku pracuje z pacjentami Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu oraz ich bliskimi. Asystentka w Katedrze Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz grupy terapeutyczne (przede wszystkim trening umiejętności DBT). Efekty prac badawczych na bieżąco publikuje w czasopismach branżowych. Prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami kierunku lekarskiego. Współpracowała ze stowarzyszeniami i fundacjami zajmującymi się pacjentami chorującymi onkologicznie m. in. Fundacją Rak „n” Roll i Onkologika. Prowadzi warsztaty, wykłady i zajęcia grupowe dla pacjentów, ich bliskich oraz przedstawicieli zawodów medycznych- lekarzy, psychologów i in. W pracy terapeutycznej wykorzystuje metody klasycznej terapii poznawczo – behawioralnej, terapii systemowej oraz DBT. Założycielka centrum psychoterapii “w Kamienicy” we Wrocławiu.

Natalia Łukaszuk – psycholożka, dyplomowana psychoterapeutka w nurcie humanistycznym i terapeutka traumy w trakcie certyfikacji metodą Somatic Experiencing. Prowadzi terapię indywidualną dla osób dorosłych w języku polskim i angielskim. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w Klinice Badań nad Skutecznością Psychoterapii na Uniwersytecie Strathclyde jako psychoterapeuta i pracownik naukowy oraz w Cruse Berevement Care Scotland wspierając osoby przeżywające żałobę oraz wspierała osoby z diagnozą zburzeń psychicznych w ramach opieki środowiskowej w Scottish Association for Mental Health. Uczestniczka licznych szkoleń m.in. pracy z traumą, tworzenia poczucia bezpieczeństwa klienta w terapii, Kursu Mindfullnes wspomagającego redukcje stresu, Kursu interwencji i prewencji samobójstw (ASIST I safeTALK, Szkocja), Specjalistycznego kursu o żałobie i stracie oraz uzyskała Certyfikat Brytyjskiego Towarzystwa Focusingu – umiejętności Focusingu – Moduł 1-5.

Katarzyna Stefańska – psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, certyfikowana interwentka kryzysowa Fundacji Critical Incident Stress Foundation ICISF, USA. Od wielu lat pasjonuje ją praca z dziećmi i młodzieżą. Szkolenie w zakresie psychoterapii odbyła na 4-letnim kursie Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Centrum Terapeutyczno-Szkoleniowym Tercognitiva w Krakowie oraz Kursie Terapii Systemowej w WTTS. Ukończyła także roczny kurs terapii poznawczo-behawioralnej dla dzieci i młodzieży w „Poza Schematami”, Studia podyplomowe z zakresu Interwencji Kryzysowej oraz kurs Schema Therapy for Children and Adolescents (ST-CA). Prowadzi psychoterapię, interwencję kryzysową względem dzieci i młodzieży w ramach prywatnej praktyki, gdzie w wspiera dzieci w kryzysie żałoby, utraty oraz kryzysu przemocy. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, Fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi”, Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu, Oddziale Dzienny Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży.

Anna Niebudek – Jestem psycholożką, dyplomowaną seksuolożką i psychoterapeutką poznawczo-behawioralną w trakcie szkolenia. Jestem również doktorantką na wrocławskim Uniwersytecie SWPS, gdzie prowadzę badania z zakresu ludzkiej seksualności. Od lat aktywnie działam w organizacjach pozarządowych skierowanych do osób narażonych na wykluczenie społeczne, zajmujących się promocją zdrowia psychicznego i seksualnego (Fundacja SALIDA, Stowarzyszenie „Wszystko jest możliwe”, Stowarzyszenie Różnorodności Społecznej UP-Date). Bliskie jest mi również podejście w nurcie redukcji szkód, działania outreach takie jak streetworking oraz partyworking. Na co dzień zajmuje się psychoterapią, poradnictwem psychologicznym i seksuologicznym oraz szeroko pojętymi działaniami edukacyjnymi. Prowadzę warsztaty dotyczące edukacji seksualnej, psychoprofilaktyki porodu, przemocy. W swojej pracy kieruję się otwartością i inkluzywnością; autentyczność, podejście ukierunkowane na człowieka to aspekty pracy z drugą osobą, które są dla mnie najważniejsze.

Agata Chyżewska – Jestem psycholożką, psychoterapeutką poznawczo-behawioralną w trakcie szkolenia i psychoterapeutką uzależnień w trakcie procesu certyfikacji. W 2018 ukończyłam 2018 r. specjalistyczne szkolenie Krajowe Centrum do spraw Przeciwdziałania Uzależnieniom. Od kilku lat jestem związana z pomocą osobom uzależnionym, zarówno w formie indywidualnej jak i grupowej pomocy. Pracowałam m.in. Poradni dla osób Uzależnionych od alkoholu i Współuzależnionych, w Zakładzie Karnym oraz na oddziale dla osób z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi. Ukończyłam studia podyplomowe na kierunku Praktyczna Diagnoza Psychologiczna i Kurs Interwencji Kryzysowej. W ramach praktyki prywatnej prowadzę indywidualne sesje psychoterapii osób zmagających się z uzależnieniem. W ramach współpracy z Ośrodkiem Terapii Uzależnień i Współuzależnień “Radzimowice” prowadzę grupy edukacyjne, terapeutyczne i terapię indywidualną w obszarze uzależnień od substancji oraz behawioralnych. Nieustannie poszerzam swój warsztat o nowe umiejętności pracy m.in. z obszaru psychologii pozytywnej. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Zastrzegamy prawo do zmiany prowadzących w sytuacji wystąpienia czynników niezależnych od nas.

Miło nam będzie, jak razem z nami weźmiesz udział w tej edukacyjno-rozwojowej przygodzie, której celem jest czynienie świata lepszym, poprzez skuteczne wsparcie osób w kryzysie.

Formularz zgłoszeniowy

Masz pytania?
Napisz: rozwojowo@itpb.pl lub zadzwoń: 511-322-117

Copyright © 2021-2023 ITPB Sp. z o.o.
Szkolenia napędza platforma Pubigo