Regulamin SP/SR

REGULAMIN I WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE PRACY WŁASNEJ SELF PRACTICE SELF REFLECTION (SP/SR) W PODEJŚCIU AKCEPTACJI I ZAANGAŻOWANIA (ONLINE)

Informacje ogólne

 1. Organizatorem Programu pracy własnej Self Practice Self Reflection (SP/SR) w podejściu akceptacji i zaangażowania jest Instytut Terapii Poznawczo-Behawioralnej Sp. z o.o. z siedzibą w: 51-361 Wilczyce, ul. Liliowa 3, NIP: 8961604878 REGON: 389448377 KRS: 0000910475, Kapitał zakładowy 20 000 zł, zwany dalej Organizatorem.
 2. Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się, że:
  – Programem nazywany jest program pracy własnej Self Pracitice Self Reflection (SP/SR) w podejściu akceptacji i zaangażowania.
  – Uczestnikiem nazywana jest osoba fizyczna biorąca udział w Programie.

Warunki uczestnictwa w Programie:

 1. Rejestracja na portalu akademia.itpb.pl oraz dokonanie zakupu Programu poprzez opłacenie pierwszej raty. Jest to rezerwacja miejsca w Programie.
 2. Dostęp do komputera, kamery i stabilnego łącza internetowego tak, aby Uczestnik był słyszany i widoczny w grupie. 
 3. Ważną częścią Programu jest praca uczestnika pomiędzy spotkaniami. Zaangażowanie i wykonywanie pracy osobistej jest warunkiem koniecznym, aby Program był skuteczny zarówno osobiście dla Uczestnika jak również dla innych Uczestników.
 4. Obecność na spotkaniach grupowych jest obowiązkowa.
 5. Uczestnik zobowiązuje się do czynnego i aktywnego udziału w spotkaniach grupowych. W szczególności oznacza to obowiązek korzystania z włączonej kamery oraz mikrofonu.
 6. Na I spotkaniu przedstawiony zostanie dokładny harmonogram cotygodniowej pracy własnej z uwzględnieniem terminów zamieszczania i wykonywania zadań do pracy własnej w ujęciu tygodniowym.

Dbanie o bezpieczeństwo członków grupy i poufność:

 1. Uczestnik na spotkania łączy się z miejsca, które zapewnia bezpieczeństwo spotkania i nie narusza anonimowości pozostałych osób, tj.:
  • W pomieszczeniu nie przebywają osoby trzecie, jest to miejsce zapewniające prywatność, swobodę wyrażania myśli i szczerej rozmowy.
  • W miejscu tym powinna panować cisza – na czas spotkania Uczestnik powinien wyłączyć telefony, muzykę i inne media czy urządzenia które mogą zakłócić udział w spotkaniu. 
  • Niedopuszczalne jest łączenie się z restauracji, kawiarni, bibliotek czy innych miejsc publicznych. 
 2. Uczestnik jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o pozostałych Uczestnikach.
 3. Nie jest dozwolone utrwalanie w jakiejkolwiek formie przebiegu spotkań oraz korzystanie z dyktafonu lub innych urządzeń rejestrujących wideo, obraz lub dźwięk (w tym również oprogramowania rejestrującego przebieg spotkań online).
 4. Nie jest dozwolone kopiowanie, udostępnianie i wykorzystanie w jakiekolwiek formie materiałów, ćwiczeń wykorzystanych w Programie jak również informacji zwrotnych umieszczanych przez innych Użytkowników.

Płatności:

 1. Osoby zakwalifikowane do Programu są zobowiązane do wnoszenia opłat zgodnie z harmonogramem płatności.
 2. Koszt udziału w programie wynosi 1200 zł:
  • Pierwsza wpłata w wysokości 150 zł dokonywana jest w momencie zgłoszenia Uczestnika do Programu.
  • Pozostała kwota może być dokonana:
   • jednorazowo, przed pierwszym spotkaniem.
   • w 3 równych ratach w wysokości 350 zł każda, płatnych w terminach wskazanych przez Organizatora przed rozpoczęciem kursu.
  • Płatność pozostałej kwoty należy dokonać przelewem na konto Organizatora: Alior Bank 04 2490 0005 0000 4530 5081 1035
  • Opóźnienia w płatnościach mogą się wiązać z brakiem możliwości uczestniczenia w grupie.
 3. Faktura za trening jest wystawiana na prośbę Uczestnika. W tym celu Uczestnik powinien przesłać dane niezbędne do wystawienia faktury najpóźniej w dniu pierwszego spotkania na adres kontakt@itpb.pl.
 4. Uczestnik, który zostanie skreślony z listy Uczestników lub zrezygnuje w trakcie kursu zobowiązany jest do wniesienia opłaty za cały Program.
 5. Nieobecności na pojedynczych spotkaniach nie uprawniają do zmniejszenia opłaty.

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych uczestników jest Organizator. 
 2. Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach: przeprowadzenie Programu, realizacja obowiązków podatkowo-księgowych, obrona, dochodzenie lub ustalenie roszczeń związanych z przeprowadzeniem Programu, identyfikacja Uczestników. 
 3. Odbiorcami danych osobowych są: urzędy skarbowe, biuro rachunkowe, kancelaria prawna, trenerki, oraz dostawcy oprogramowania wykorzystywanego w prowadzonej działalności.
 4. Dane osobowe Uczestnika są przechowywane w bazie Organizatora przez cały czas prowadzenia działalności gospodarczej w celu zapewnienia sobie możliwości identyfikacji klienta powracającego, czemu jednak Uczestnik treningu może się sprzeciwić, domagając się usunięcia swoich danych z bazy Organizatora. Jeżeli sprzeciw taki zostanie złożony przed upływem terminu przedawnienia roszczeń z zawartej umowy, Organizator będzie miał nadrzędny interes w przechowywaniu danych Uczestnika do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń. Dokumentacja księgowa zawierające dane osobowe Uczestnika jest przechowywana przez okres wymagany przez przepisy prawa.
 5. Uprawnienia Uczestnika związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do żądania od Organizatora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Inne zasady

 1. Udział w Programie oznacza zgodę na pozostałe zasady jakie zostaną przedstawione przez trenerki i wypracowane przez grupę na pierwszym spotkaniu.
 2. Uczestnik, który narusza powszechnie obowiązujące normy prawne, w szczególności dopuszcza się czynów uchybiających godności bądź zachowań nieetycznych lub dopuszcza się naruszenia praw autorskich osób trzecich, zostaje skreślony z listy uczestników. 
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzących, terminu spotkań i formy ich prowadzenia, w sytuacji wystąpienia czynników niezależnych od Organizatora uniemożliwiających realizację kursu w zawartych w ofercie warunkach. W szczególności dotyczy to koniecznych zmian wynikających z aktualnej sytuacji epidemiologicznej lub nagłej niedostępności prowadzących. Organizator zobowiązuje się do każdorazowego poinformowania Uczestnika o zaistniałej zmianie oraz wskazania okoliczności, z których wynika wprowadzenie danej zmiany.  
 4. Grupa zostanie uruchomiona jeśli zapisze się co najmniej 6 osób.
 5. Regulamin obowiązuje od 01.08.2022. 

Copyright © 2021-2023 ITPB Sp. z o.o.
Szkolenia napędza platforma Pubigo